Konflikthåndtering – Deeskalering og skånsom magtanvendelse

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Kurserne er for dig som har minimum et års erfaring fra psykiatrien og som ønsker at blive tilbudt vagter på psykiatriske sengeafsnit.

Deeskalering – 3 dage

Indhold
Kurset beror på Grundlæggende Miljøterapi, Safewards og Deeskalering, som er den røde tråd gennem hele kurset. Mere specifikt består teoridelen på kurset af følgende temaer:

 • Fundamentet i psykiatrien i Region Midtjylland: En kort introduktion til det fælles faglige fundament, som der arbejdes ud fra i psykiatrien i sengeafsnit i Region Midtjylland.
 • Adfærd under pres: En generel indføring i hvordan man reagerer under pres. Deltagerne introduceres til tankegangen om det grønne, gule og røde felt, og hvordan man som menneske bliver påvirket forskelligt afhængig af hvilket felt man er i. Deltagerne undervises i hvilke konsekvenser moderat og stærk arousal (det gule og røde felt) har for evnen til at forstå og kommunikere. Endvidere undervises i, hvordan man som gruppe kan arbejde sammen, og dermed hjælpe hinanden ud af det gule og det røde felt.
 • Virksomme tilgange i forhold til deeskalering: Her arbejdes med forståelse for patientens perspektiv, emotionel selvregulering hos personalet samt det gode samarbejde.
 • Risikovurdering og signalaflæsning: En generel indføring i feltet, herunder hvilke signaler vi skal være opmærksomme på. Hvordan signalaflæsning ofte er tavs viden, der nødvendigvis må italesættes for at kunne fungere som risikovurdering. Der undervises i generelle og individuelle signaler.
 • Juridiske aspekter: Undervisning i straffelovens bestemmelser omkring nødværge, nødret samt vold, trusler og chikane rettet mod offentlige ansatte. Herudover vejledning omkring anmeldelse til politiet.
 • Reaktioner og handlemuligheder: Kort introduktion i hvilke reaktioner man kan få efter en voldsom episode, samt anbefalede procedure i forhold hertil.
 • Deeskalering: Undervisning i deeskalering, som er en virksom samarbejdsmetode i opkørte situationer. Der arbejdes med specifikke roller, teknikker (FATFAT) og samarbejdsstrukturere. Metoden trænes via situationsspil med skuespillere.
 • Aggressionsdæmpende kommunikation:  Der undervises i kommunikation i det gule og det røde felt. Hvad er man i stand til at kommunikere og forstå, når arousal stiger, og hvad kan være gode strategier at benytte sig af. Dette trænes via situationsspil med skuespillere.

Tryghedstræning
Tryghedstræningen på Deeskalering, stationært regi er en introduktion til frigørelsesteknikker: Hvordan man kommer ud af en situation, uden at gøre skade på patienten, og uden at optrappe konflikten yderligere.

Alle teknikker udspringer af mindstemiddelsprincippet, så den fysiske håndtering bidrager positivt til konfliktnedtrapningen.

Der undervises i følgende teknikker:

 • Frigørelsesteknikker
 • Fysisk placering
 • Bevæge og undvigeteknik

Situationsspil
Situationsspil er korte rollespil, hvor professionelle erhvervsskuespillere agere patienter. Spillene tager udgangspunkt i kendte problemstillinger fra arbejdslivet f.eks. grænsesætning eller formidling af svære beskeder. Efterfølgende reflekteres i fællesskab over temaer, dilemmaer m.m. der er opstået i situationsspillet.

Situationsspillene er en levendegørelse af de teoretiske oplæg og virker på den måde som forankring af stoffet. Derudover oplever deltagerne at arbejde under pres, og giver dermed holdet muligheden for at tale om, hvad stress gør ved de handlemuligheder vi har til rådighed.

Praktisk:
Det anbefales at have tøj og sko på, som du kan bevæge dig i.
Ændringer i programmet kan forekomme.

 

Skånsom magtanvendelse – 3 dage

Indhold
Teoridelen på kurset består af følgende temaer:

 • Grænsesætning: Hvad er en grænsesætning og hvordan påvirker det et menneske at blive grænsesat, hvad skal man være opmærksom på, hvad skal man gøre for at forebygge og grænsesætte.
 • Lovgivning: Der undervises i psykiatriloven og straffeloven. De enkelte paragraffer gennemgås og diskuteres. Der arbejdes med cases, og diskuteres hvilke dilemmaer man skal stå i som medarbejder på et psykiatrisk afsnit.

Den fysiske træning på kurset består af følgende:

 • Støtte/guide greb (transport greb)
 • Krogen (transport greb)
 • Fikseringsproceduren
 • Benholdegreb
 • Lægge ned greb
 • Bagstopper
 • Leder
 • Omsorgsperson
 • Fastholdelse

Alle teknikker udspringer af mindstemiddelsprincippet, og er uden smertepåvirkning af patienten.

Situationsspil
Situationsspillene tager udgangspunkt i episoder, der udvikler sig til fysisk magtanvendelse og/eller tvangsfiksering. Diskussioner i disse spil kan være, kunne vi havde gjort noget for at nedtrappe? Var der andre muligheder end tvang? Var det lovligt? Hvordan gik selve fikseringen/fasholdelsen?

Derudover øver deltagerne fikseringsproceduren under pres, for at få rutinen og for at få det til at ligne virkeligheden mest muligt.

Der vil være mundtlig evaluering af kurset, og denne varetages af en psykofysisk konsulent i samarbejde med uddannelseskonsulenten.

There are no upcoming begivenheder at this time.

Information om kurset

15-16-17 marts 2021 2020 og 14-15-16 april 2021
Olof Palmes Allé 32B, 8200 Aarhus N – lokale 21
Center for Kompetenceudvikling
6.525 kr. - Mulighed for at afbetale over din løn - Kontakt vores økonomi afdeling.
Mulighed for at købe frokost i kantinen
20 deltagere

Tilmelding

Bindende, senest den 27. januar 2020
Betina Skeel Jakobsen
Kontakt via

44224241 eller på [email protected]

Tilmeldingsformular